Republika Kraví hora
Jméno:    Heslo:    

Vinařství Bořetice facebook Vinařství Bořetice youtube
Newsletter
PARTNEŘI
Bořetice Modré hory
O REPUBLICE KRAVÍ HORA

Stanovy

Stanovy Svobodné spolkové republiky Kraví hora

Název sdružení: Svobodná spolková republika Kraví hora

Sídlo sdružení: Bořetice číslo popisné 39


Základní ustanovení:

1. Svobodná spolková republika Kraví hora je dobrovolným sdružením občanů zabývajících se propagací a pěstování révy vinné, výroby a konzumace vína a jejich přátel, kteří se podílí na zlepšování mezilidských vztahů v příjemném prostředí vinných sklípků a uznávají víno nejlepším nápojem.

2. Svobodná spolková republika Kraví hora bude ustanovena po schválení registrace na Ministerstvu vnitra. Hlásí se k tradicím propagace obce a dobrého vína s přátelským posezením při pěkné písničce.

3. Sídlem Svobodné spolkové republiky je obec Bořetice v níž se nachází osada 260 vinných sklepů, které tvoří základní území republiky.


Poslání a cíle :

4. Základním posláním Svobodné spolkové republiky Kraví hora je:

a) Budovat, zvelebovat a udržovat krásné prostředí areálu osady 260 vinných sklepů a propagací obce a celé vinařské oblasti

b) Vést své členy, občany a všechny návštěvníky vinných sklepů k dodržování základních etických, estetických, mravních a společenských pravidel. Umožnit jim širokou informovanost v oblasti pěstování a zpracování hroznů, výroby vína a jeho konzumace s cílem naučit je vínu porozumět

c) Vytvářet široké možnosti k propagaci obce, vinných sklípků a dobrého vína, pro širokou obec návštěvníků a hostů

d) Organizovat různé výstavy, přednášky a propagační akce a vytvářet pro to materiální a společenské podmínky

e) Vytvářet ekonomickou základnu pro plnění těchto cílů a to zejména vlastní hospodářskou činností

f) Dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury a propagace vinařství v obci zejména organizační a osvětovou činnost


Orgány sdružení :

5. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení a je tvořena z pěstitelů vinné révy, vinařů a majitelů vinných sklepů, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Bořeticích. Schází se podle potřeby a jejím hlavním úkolem je volba výkonného orgánu sdružení – vlády a kontrolního výboru.

6. Členem sdružení může být každý pěstitel vinné révy, vinař, majitel vinného sklípku nebo zájemce z řad široké veřejnosti, který vlastní zvláštní průkaz – pas republiky a svým podpisem vyjádří souhlas se stanovami sdružení.


7. Vláda Svobodné spolkové republiky se skládá:

v Prezident

v Předseda vlády

v Ministr vinohradnictví a pergmistr viničních hor

v Ministr vinařství a sklepního hospodářství

v Ministr zahraničí

v Ministr obrany

v Ministr financí

v Ministr vnitra spravedlnosti a ředitel KIS

v Ministr osvěty a propagandy

v Ministr životního prostředí a okrasy republiky


První vláda Svobodné spolkové republiky bude zvolena v referendu vinařů po registraci.

Vládu republiky doplňuje volbou valná hromada tak, že se volí pouze členové, jejichž místo se z jakéhokoliv důvodu uvolnilo (odvoláním valnou hromadou pro nečinnost, poškozování zájmů republiky, vzdáním se funkce, úmrtím).

Zvolen je ten kandidát, který obdrží nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů valné hromady. Stejná pravidla platí pro odvolání člena vlády. Jednotlivé návrhy na zvolení, případné odvolání předkládá valné hromadě prezident republiky.

Vláda vykonává, zajišťuje, řídí veškerou činnost sdružení, rozhoduje o všech otázkách sdružení, kromě volby vlády, která je vyhrazena valné hromadě. Při jednání valné hromady předkládá vláda souhrnnou zprávu o své činnosti za uplynulé období. Vláda hospodaří s prostředky sdružení.


8. Kontrolní komise

– je tříčlenná a náplní její práce je kontrola hospodaření a činnosti vlády. Kontrolní komise se volí za stejných podmínek jako vláda. Valná hromada rozhoduje o doplnění či odvolání jednotlivých členů kontrolní komise za stejných podmínek jako u jednotlivých členů vlády.

9. Zásady hospodaření sdružení :

Sdružení hospodaří na základě rozpočtu sestaveného a schváleného vládou. Příjmy sdružení tvoří – dobrovolné příspěvky členů sdružení, příjmy z aktivit sdružení, dotace obce, dary od subjektů podnikajících ve vinařství. Při zahájení činnosti sdružení může vláda využít také návratné půjčky od občanů, podnikatelských subjektů a obce.

Výdaje sdružení - propagace vinařství v obci a širokém okolí, rozšiřování vinařské osvěty pořádáním různých přednášek, výstav a tématických zájezdů, zvelebováním veřejných prostranství v oblasti sklepů.


10. Právní vztahy :

Sdružení je právnickou osobou, za níž jednají vždy nejméně dva členové vlády společně.


11. Vnější vztahy sdružení:

Sdružení má svůj znak, prapor, symbolickou měnu – Kravihorec. Pro zájemce řad široké veřejnosti, kteří se chtějí stát občany Svobodné spolkové republiky Kraví hora vydává zvláštní průkazy – pasy. Tyto průkazy opravňují majitele k činnostem v těchto průkazech uvedených.


12. Zánik sdružení:

Sdružení zaniká rozhodnutím nadpoloviční většiny členů valné hromady, která určí, jak bude naloženo s majetkem sdružení. Sdružení nemůže ukončit svou činnost pokud nevypořádá všechny své splatné dluhy a půjčky

13. Závěrečné ustanovení:

Stanovy byly projednány a schváleny vládou Svobodné spolkové republiky Kraví hora na jednání vlády dne 30. dubna 2001. Souhlas s jejím zněním vyjadřují všichni členové vlády svými podpisy na této listině.

Sdružení vzniká registrací u Ministerstva vnitra České republiky.


V Bořeticích 17. května 2001

František Šebesta
Bořetice 333 
691 08  Bořetice